Navigácia

Implementácia školského vzdelávacieho programu 1.1Tvorba a inovácia školského vzdelávacieho programu školy 2.1Zaznamenávanie a spracovanie fotografií, obrázkov a zvuku 2.2 Zaznamenávanie a spracovanie filmu 2.3Tvorba multimediálnych vzdelávacích prezentácií 3.1Podpora projektového vyučovania 3.2 Praktická realizácia projektového vyučovania v 1. ročníku 3.3 Praktická realizácia projektového vyučovania v 2. ročníku 3.4 Praktická realizácia projektového vyučovania v 3. ročníku 3.5 Praktická realizácia projektového vyučovania v 4. ročníku

Projekt

Implementácia školského vzdelávacieho programu


                                                                        
 

 


 

 

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

Projekt Implementácia školského vzdelávacieho programu s názvom "Po chodníčkoch našich predkov"do vyučovania na základnej škole

je financovaný z Európskeho sociálneho fondu

v rámci výzvy operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 1 Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy, Opatrenie 1.1 Premena tradičnej školy na modernú

Kód výzvy: OPV-2008/1.1/02-SORO

Východisková situácia

 1. Žiaci získavajú vedomosti v podobe zovšeobecnených zákonov. Samé nie sú schopné zovšeobecňovať informácie a analyzovať zovšeobecnené zákonitosti v súvislosti s vlastnou skúsenosťou s realitou.
 2. Učebné osnovy sú postavené tak, že žiak nie je vedený k vysvetľovaniu si jednotlivých javov na základe získavania informácií v rôznych vyučovacích predmetoch.
 3. Absencia učebných materiálov s problémovými úlohami a úlohami z reálneho sveta s aplikáciou konštruktivistických princípov osvojovania si poznatkov a doterajších životných skúseností detí.
 4. Neprofesionálne, prevažne spontánne využívanie IKT zo strany učiteľov a žiakov.
 5. V súčasnosti pedagógovia musia upustiť od zaužívaných postupov, je potrebná zmena tzv. individuálnej koncepcie učiteľa.
 6. Na škole chýba programový dokument na školskej úrovni, ktorý by prezentoval výučbu na našej základnej škole a špecifikoval jej profiláciu.

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

 1. Vytvorený a implementovaný vzdelávací program školy vo väzbe na štátne kurikulum a potreby regiónu.
 2. Profesionálna realizácia projektového vyučovania s aplikáciou sociálno-konštruktivistických princípov.
 3. V praxi zavedené tvorivé vzdelávanie žiakov formou riešenia problémových úloh a úloh z reálneho sveta s ohľadom na využitie IKT v 1.-5. ročníku s využitím nových učebných materiálov.
 4. Vytvorené podmienky pre zvýšenie kľúčových kompetencií žiakov a prípravu žiakov pre potreby vedomostnej spoločnosti.
 5. Zlepšenie komunikačných schopností žiakov, a to ústne a písomné vyjadrovanie, vysvetľovanie, čítanie s porozumením, vyhľadávanie, uchovávanie, používanie informácií a zvýšenie úrovne využiteľnosti cudzieho jazyka a komunikatívnych zručností v cudzom jazyku.
 6. Rozvoj kritického myslenia, bádania a konštruktivistických princípov pomocou rozvoja výskumne ladenej koncepcie vzdelávania.


Spôsob realizácie projektu

Prípravná fáza:

 1. metodické školenia pre učiteľov - koncepčné ozrejmenie pripravovanej zmeny vo vyučovaní,
 2. medializácia projektu medzi pedagógmi a žiakmi s cieľom homogenizácie postojov k plánovaným zmenám,
 3. materiálno-technické vybavenie, pomôcky.

Realizačná fáza:

 1. vytvorenie programových dokumentov na školskej úrovni prezentujúcich podobu výučby na škole a profiláciu školy,
 2. zorganizovanie sérií školení pre pedagógov zameraných na implementáciu IKT do vzdelávacieho programu školy a realizáciu projektového vyučovania,
 3. v spolupráci s odbornými garantmi tvorba vzdelávacích modulov, pracovných listov pre žiakov s ohľadom na praktické využitie školských poznatkov a metodických listov pre učiteľov k projektovému vyučovaniu zrozumiteľných aj pre menej tvorivých pedagógov, praktická realizácia projektového vyučovania s využitím nových učebných materiálov v 1. -5. ročníku ZŠ.

Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu

Pedagogickí pracovníci základnej školy sa potrebujú neustále vzdelávať ohľadom nových trendov a zvyšovať si odbornú kvalifikáciu, aby boli schopní inovovať metódy, formy práce a obsah učiva v súlade so štátnym kurikulom. Pedagogickí pracovníci často musia upustiť od svojich zaužívaných a praxou overených postupov od základu. Školenia pedagogických pracovníkov sú preto ponímané ako kľúčový aspekt možnej efektívnej zmeny dnešnej školy.

Deti 1.-5. ročníka ZŠ sú veľmi vnímavé a schopné absorbovať veľké množstvo informácií. Pred príchodom do vzdelávacieho systému nadobúdajú deti poznatky vlastnou skúsenosťou, po vstupe do inštitúcie, ktorá sa snaží dieťa efektívne rozvíjať sa dieťa v učení preorientováva podľa školou prezentovaných požiadaviek. Ak budeme od dieťaťa požadovať, aby si systém už nadobudnutých skúseností systematizovalo, pomôžeme mu v chápaní sveta okolo. Preto je mimoriadne dôležité venovať sa tvorbe takého edukačného prostredia, ktoré dieťa bude viesť nie k učeniu „vedieť“, ale k učeniu „myslieť“. Vzhľadom na viazanosť detí na najbližší svet chýba v obsahu vzdelávania rešpektovanie obsahového zamerania vzdelávania na lokalitu a región.

Udržateľnosť výsledkov projektu

Vzhľadom k tomu, že myšlienky projektu, spôsob realizácie, výstupy projektu budú zverejnené a sprístupnené formou učebných materiálov, zbierok žiackych prác taktiež na internete, finančná udržateľnosť projektu bude spočívať hlavne v dopĺňaní pomôcok potrebných pri projektovom vyučovaní, čo bude spadať priamo do finančnej kompetencie školy.

Projekt otvorí pre učiteľov i žiakov cestu inovácie vyučovacieho procesu a vytvorené výstupy ako metodické materiály pre učiteľov, pracovné listy pre žiakov k realizácií projektového vyučovania, vzdelávacie moduly, testy, zbierky s problémovými úlohami umožnia skvalitniť vyučovanie na I. a II. stupni základnej školy. Vytvorený učebný materiál bude inšpiráciou aj pre menej tvorivých učiteľov. Bude vytvorený tak, aby poskytoval nielen postup, ale aj argumentáciu a motiváciu pre učiteľa, ako postupovať pri plánovaní, organizácií a realizácií vyučovania. Zabezpečí sa tak dlhodobé využívanie princípov projektu.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria