Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry CVSJL
Dejepis DEJ
Dobrovoľné vyučovanie DOV
Environmentálna výchova ENV
Etická výchova ETV
Etická výchova2
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHEM
Individuálna logopedická starostlivosť ILS
Informatická výchova INV
Informatika INF
Matematika MAT
Náboženská výchova NAV
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Práca s počítačom PP
Pracovné vyučovanie PRV
Prírodopis Pr
Prírodoveda PRI
Prvouka PVO
Regionálna výchova RGV
Slovenský jazyk SJ
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Spoločenská výchova SPV
Správanie SPR
Svet práce SVP
Technická výchova TCHV
Technika TECH
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektov a prezentačné zručnosti TVP
Tvorivá dramatika TVD
Vecné učenie VUC
Vlastiveda VLA
Výchova sociálnych zručností
Výchova umením VYU
Výtvarná výchova VYV
Zemepis Z

© aScAgenda 2021.0.1264 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 14.05.2021

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria