Navigácia

Výchovný program

Školský klub

Výchovný program

Školský klub detí pri ZŠ Bojná

 

     V šk. r. 2018/2019 ŠKD pracuje podľa  Výchovného programu. Výchova je zameraná na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov: kompetencie učiť sa učiť, komunikačné kompetencie, sociálne kompetencie, pracovné kompetencie, občianske kompetencie, kultúrne kompetencie.

      Kompetencie detí ŠKD nadväzujú na kompetencie žiakov základnej školy.

Kompetencie sa v procese výchovno-vzdelávacej činnosti mimo vyučovania rozvíjajú a navzájom prelínajú v jednotlivých tematických oblastiach výchovy. Dieťa ich rozvíja účasťou na záujmovej a výchovno-vzdelávacej činnosti. Kompetencie dieťaťa sú výsledkom obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti a celkového výchovno-vzdelávacieho procesu v ŠKD.

      Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických oblastiach výchovy:

 • vzdelávacia
 • spoločensko-vedná
 • pracovno-technická
 • prírodovedno-environmentálna
 • esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)
 • telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

Tematické oblasti obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.

Ďalšími pravidelnými aktivitami sú odpočinková, rekreačná činnosť, sebaobslužné a spoločensky prospešné činnosti.

      ŠKD pri ZŠ Bojná sa nachádza v priestoroch základnej školy na prízemí. ŠKD môže využívať aj ďalšie priestory základnej školy, napr. knižnicu, klubovňu, telocvičňu, školskú záhradu, pozemok, dielne a tiež priestory v okolí školy.

     V školskom roku 2018/2019 navštevuje ŠKD 79  detí. Výchovu detí v školskom klube zabezpečuje  vychovávateľka Bc. Zdenka Kulichová, Mgr. Ivan Belan a Mgr. Miriam Křížová.

Činnosť ŠKD začína po skončení 4. vyučovacej hodiny, t.j. o 11.25 hod. Výchovno -vzdelávacia činnosť  trvá do 16.25 hod.

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria