Navigácia

História školy

Nová podstrana

Nie je možné presne zistiť, kedy bola v Bojnej zriadená škola. Možno sa iba domnievať, že existovala už v stredoveku. Mohla to byť cirkevná škola zriadená pri fare asi v prvej polovici 15. storočia. Písomné pamiatky o tom, kedy postavili v Bojnej prvú školu, nemáme. Keďže máme správu o učiteľovi z roku 1702, musela byť v Bojnej aj škola.

            Prvú zachovalú písomnú správu o škole v Bojnej poznáme až z roku 1780, kedy v kanonickej vizitácii bolo o škole poznamenané, že je schátralá, mokrá a nevyhovujúca. Roku 1820 bola do základov obnovená, ale v roku 1858 znova nevyhovujúca. Preto farár Buček prenajal jednu izbu pre školu a sám platil za ňu nájomné. Roku 1865 bola škola opäť obnovená na tom istom pozemku vedľa kostola. Roku 1881 zo zbierok postavili druhú učebňu. Postavili ju bojnianski murári. Chlapci chodili do jednej a dievčatá do druhej učebne. Pri škole bola aj knižnica.

            Po presune žrebčinca do Nitry vznikla otázka, čo bude s objektmi. Bojniansky farár Ján Bol sľúbil za budovu 12 200   korún s podmienkou, aby v objektoch bolo ponechané miesto pre školu a učiteľský byt. Ostatné objekty mali tiež slúžiť na školské účely. Do budovy sa  nasťahovali školskí bratia – učitelia rehole sv. Jána de la Salle. Od školského roku 1901/1902 otvorili základnú a hospodársku školu. Prevzali vyučovanie chlapcov. Doterajšia koedukačná škola zostala ako dvojtriedka iba pre dievčence. Na jeseň roku 1902 zriadili aj internát pre žiakov zo širokého okolia. V ústave u školských bratov dlhé roky bol riaditeľom Dezider Rada, po ňom Jaromír Rob a do roku 1950 Jeroným – Jozef Hanuska.

            V školskom roku 1910/ 1911  zriadili v Bojnej meštiansku školu s právom verejnosti. Keďže bol pri nej aj internát, chodili do nej žiaci takmer z celého Uhorska. Do roku 1927 bola štvorročná, od školského roku 1927/1928 bola trojročná . Vyučovací jazyk do roku 1901 bol slovenský. V ďalšom období až do roku 1818 bola vyučovacím jazykom maďarčina. Náboženstvo sa vyučovalo po slovensky.

            V bojnianskej židovskej ľudovej škole sa vyučoval aj nemecký a hebrejský jazyk.

V rokoch 1927 – 1929 postavili v Bojnej dvojpodlažnú budovu školy s tromi učebňami. Táto škola bola len dievčenská, chlapci chodili do internátnej. Dlhoročným riaditeľom obecnej dievčenskej ľudovej školy bol Imrich Kamenický, ktorý v Bojnej pôsobil od roku 1919.

            V roku 1947 vznikla národná škola zlúčením chlapčenskej a dievčenskej ľudovej školy. Na terase dievčenskej školy vybudovali v roku 1950 aj štvrtú učebňu. Dňa 4.mája 1950 boli z tunajšej školy násilne odsunutí školskí bratia a na ich miesta boli pridelení učitelia z KNÚ – Nitra.

            Meštianska škola mala názov stredná škola. V roku 1953 boli obe školy zlúčené v osemročnú strednú školu. V roku 1960 pri reorganizácii základných škôl bola premenovaná na základnú deväťročnú školu a táto trvala do roku 1983. Ale už v školskom roku 1976/77 sa začala postupne zavádzať osemročná školská dochádzka s novým projektom výchovno-vzdelávacej sústavy.

            V roku 1975 začali stavať nové objekty školy. Dňa 11. septembra 1978 bola daná do užívania 22-triedna škola, ktorá má aj učebne na špeciálne vyučovanie, 2 telocvične a športový areál. Chodia do nej aj žiaci  z Blesoviec, Lipovníka, Veľkých Dvorian.

Na ZŠ boli po roku 1950 títo riaditelia:

Jozef Sopko                            1950 – 1957

Jozef Dobiáš                            1957 – 1961

Ing. Július Kuník                      1961 – 1970

Miroslav Kasala                      1971 -  1990

Mgr. Anna Gabajová              1990 -  2001

Mgr. Magdaléna Krajčíková   2001 doteraz

V posledných rokoch sa  škola výrazne zmodernizovala. Vďaka viacerým projektom získala finančné prostriedky a zriadila  2 učebne informatiky, jazykové laboratórium so slúchadlovou zostavou, multimediálnu učebňu, zdigitalizovali sme  školskú knižnicu, zriadili izbu ľudových tradícií. V rámci realizácie projektu „Po chodníčkoch našich predkov“ sme vybavili na I. stupni 5 tried dataprojektormi, vizualizérom, interaktívnymi tabuľami.

V súčasnosti /apríl 2011- apríl 2012/ v rámci regionálneho operačného programu „Stavebné úpravy a modernizácia“ prebieha kompletná rekonštrukcia školy. Budova dostáva po 33 rokoch nový šat – zateplenie, výmena okien, strešnej krytiny,  podlahy v celej budove školy, v telocvičniach, rekonštrukcia sociálnych zariadení, maľovanie, výmena dverí...

Skvalitnením vzdelávania uskutočňujeme obsahovú prestavbu vzdelávania na základnej škole s využitím inovovaných foriem a metód výučby, a tak pripravujeme žiakov pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti. Zavádzaním inovovaných metód, foriem a zmenou obsahu zefektívňujeme vzdelávanie na základnej škole, vytvárame predpoklady pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, čím sa snažíme zlepšiť výstupy vzdelávania.

Priestory školy v popoludňajších hodinách využíva  pobočka ZUŠ sv. Lukáša z Topoľčian. Tento krok má za následok i rozšírenie a zatraktívnenie možností popoludňajšej  mimoškolskej činnosti žiakov našej školy v oblasti výtvarnej, literárno-dramatickej a hudobnej.

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria