Navigácia

Rada školy

Rada školy

                                                          

 je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických  a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

 Vyjadruje ku koncepčným zámerom rozvoja školy, a to najmä:

-         k počtu  prijímaných žiakov,

-         k návrhu na úpravu učebných plánov a skladbe vyučovaných voliteľných  predmetov,

-          k  správe o východno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach,

-          ku koncepčnému zámeru rozvoja školy.

 • plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov ZŠ  a ďalších orgánov a ustanovizní, ktoré sa podieľajú na utváraní podmienok na výchovu a vzdelávanie
 • uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa ZŠ
 • navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 • predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa k takémuto návrhu vyjadruje

 

Členovia Rady školy Základnej školy, Bojná 76

 

 

P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/

1.

Ing. Martina Helbichová

predseda

 za zriaďovateľa

2.

Ing. Zuzana Belanová

člen

 za zriaďovateľa

3.

Ing. Peter Kochan

člen

 za zriaďovateľa

4.

Rastislav Ďuriška

člen

 za zriaďovateľa

5.

Mgr. Zuzana Harmadyová

člen

 za pedagogických  zamestnancov

6.

Galina Mikulič

člen

 za pedagogických  zamestnancov

7.

Iveta Chnápková

člen

 za nepedagogických  zamestnancov

8.

Alžbeta Medeková

člen

 za rodičov

9.

Janka Atovičová

člen

 za rodičov

10.

Lucia Adamkovičová

člen

 za rodičov

11.

Stanislava Lukoťková

člen

 za rodičov

STATUT__RS.doc

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria