Navigácia

Časové rozdelenie vyučovacích hodín      

                                   

7,55 -      8,40      1. vyučovacia hodina

8,45  -     9,30      2. vyučovacia hodina

9,50 –   10,35      3. vyučovacia hodina

10,40  - 11,25      4. vyučovacia hodina

11,30  - 12,15      5. vyučovacia hodina

12,20  - 13,05      6. vyučovacia hodina

13,35  - 14,20      7. vyučovacia hodina

 

 

Prestávky medzi hodinami 

po 1., 3., 4.,5. vyuč. hodine 5 minút,

po 2. vyuč. hodine 20 minút,

po 6. vyuč. hod. 30 minút

 

Vitajte na stránkach našej školy

 • bude 30.6.2020 o 8,00 hod. na nádvorí školy.

  Žiaci, ktorí sa nezúčastňujú vyučovania v škole, odovzdajú učebnice v septembri.

 • Na základe výsledkov rokovania pedagogickej rady zo dňa 25.6.2020, riaditeľka školy rozhodla o záverečnom hodnotení

  Rozdodnutie_riaditelky_skoly.pdf​​​​​​​


 • Organizácia vyučovania od 22.6.2020

  Organizacia_vyucovania_od_22.6..pdf

  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx​​​​​​​


 • Rozhodnutie o termínoch, organizácii a hodnotení prijímania na vzdelávanie v stredných školách v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020

  rozhodnutie_o_prijimacom_konani.pdf​​​​​​​

 • Vážení rodičia !

  Inovovaný Školský vzdelávací program Základnej školy, Bojná 76 obsahuje aj využitie voliteľných hodín, ktoré určuje škola.Z rámca voliteľných hodín ponúkame pre školský rok 2020/2021 žiakom 7. ročníka druhý cudzí jazyk - jazyk nemecký za podmienok, že sa prihlási najmenej 51% žiakov v ročníku.

  Ak sa žiaci začnú učiť druhý cudzí jazyk nemecký, škola ho bude poskytovať dve hodiny týždenne od 7. do 9. ročníka, aby žiaci splnili vzdelávací štandard pre nemecký jazyk.V prípade nesplnenia vymedzenej podmienky, škola využije možnosť posilnenia niektorého povinného vyučovacieho predmetu. Ak bude 51% záujemcov o NEJ, tak bude pre všetkých povinný.

 • Vážení rodičia!

  Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase prerušeného vyučovania v škole najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty riešenia komplexných úloh a samostatné práce spracované žiakmi počas domácej prípravy.

  Zároveň žiadame, aby žiaci postupovali presne podľa pokynov učiteľa. To znamená, že ak vyučujúci od žiakov žiada, aby mu spätne niečo poslali, sú POVINNÍ do určeného termínu túto úlohu splniť, pretože učiteľ vedie za každého žiaka evidenciu spolupráce a komunikácie so žiakmi, aj na základe ktorej bude žiak hodnotený na konci šk. r.

 • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling rozhodol podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) o mimoriadnom prerušení vyučovania v školách a prevádzky školských zariadení od 30. marca 2020 do odvolania.

  Samoštúdium žiakov : elektronická komunikácia s učiteľmi cez žiacke a rodičovské kontá v prostredí edupage alebo prostredníctvom mailov.

 • Zákonný zástupca,ktorý zistí u svojho dieťaťa pedikulózu(zavšivavenie),je povinný neodkladne informovať triedneho učiteľa.

  Žiak nastúpi do školy až po úplnom vyliečení.

  Ďalšie opatrenia proti pedikulóze obsahuje školský poriadok čl.18.

 • Upozornenie

  Od 1. októbra 2018 bude z bezpečnostných dôvodov brána školy do 14.00 hod. zatvorená.

  riaditeľka školy M. Krajčíková

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Bojná 76
  956 01 Bojná 76
  okres Topoľčany • Telefón/Fax: +421385373334
  +421385373285
  0911985402
  Školská jedáleň
  + 421385373387Fotogaléria